Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

MS'abaAaedaacbaAaed n 
أبـَعا َد
'abaAaedaacbaAaed m
أبـَعا َد
ENdistancedistance n 
distancedistance s
distancesdistances pl
MS'abAadaacbAad comp 
أبعـَد
'abAadaacbAad 
أبعـَد
ENfartherfarther comp 
fartherfarther 
furtherfurther 
ENbeyondbeyond prep 
beyondbeyond 
MS'a'rabaacqrab comp  
أقر َب
'a'rabaacqrab 
أقر َب
'a'rabaacqrab 
أقر َب
ENnearernearer comp  
nearernearer 
MS'a'rab minaacqrab min comp 
أقر َب مـِن
'a'rab minaacqrab min 
أقر َب مـِن
ENcloser thancloser than comp 
closer (than)closer (than) 
EGbaAadbaAad v 
بـَعـَد هـَر َب
baAadbaAad p
بـَعـَد
yibAidyibAid imp
يـِبعـِد
baeAidbaeAid act
با َعـِد
mabAoodmabAwd pass
مـَبعود
ENdistance self fromdistance self from v 
distance (self from)distance (self from) 
MSbaAeedbaAyd adj  
بـَعيد
baAeedbaAyd m
بـَعيد
baAeedabaAydaö f
بـَعيد َة
buAaedbuAaed pl
بـُعا َد
ENdistantdistant adj 
distantdistant 
ENfarfar adj 
farfar 
fartherfarther comp
farthestfarthest super
ENfar awayfar away adj 
far awayfar away 
ENremoteremote adj 
remoteremote 
ENawayaway adj distant 
awayaway 
EGtabaeAadtabaeAad v 
تـَبا َعـَد
tabaeAadtabaeAad p
تـَبا َعـَد
yitabaeAadyitabaeAad imp
يـِتـَبا َعـَد
mutabaeAadmutabaeAad pass
مـُتـَبا َعـَد
ENdistance self fromdistance self from v 
distance (self from)distance (self from) 
EGganbganb prep 
جـَنب قـُر َيـِب مـِن
ganbganb 
جـَنب
ENnearbynearby prep 
nearbynearby 
MSsaheeqsaHyQ adj 
سـَحيق
saheeqsaHyQ m
سـَحيق
saheeqasaHyQaö f
سـَحيقـَة
saheeqeensaHyQyn pl
سـَحيقين
ENvery distantvery distant adj 
(very) distant(very) distant 
MSAandAand prep 
عـَند قـُر َيـِب مـِن
AandAand 
عـَند
ENnear bynear by prep 
near bynear by 
MS'urayibqurayib adj 
قـُر َيـِب
'urayibqurayib m
قـُر َيـِب
'urayibaqurayibaö f
قـُر َيـِبـَة
'urayibeenqurayibyn pl
قـُر َيـِبين
ENcloseclose adj near
closeclose 
ENnearnear adj 
nearnear 
ENnearbynearby adj 
nearbynearby 
MS'urayibqurayib prep 
قـُر َيـِب مـَكا َن
'urayibqurayib 
قـُر َيـِب
ENnearbynearby prep 
nearbynearby 
MS'urayib minqurayib min prep  
قـُر َيـِب مـِن
'urayib minqurayib min 
قـُر َيـِب مـِن
ENnearnear prep  
nearnear 
MSmasaefamasaefaö n 
مـَسا َفـَة
masaefamasaefaö f
مـَسا َفـَة
masafaetmasaefaet pl
مـَسا َفا َت
ENdistancedistance n 
distancedistance s
distancesdistances pl
MSmutanaawilmutanaawil n 
مـُتـَنا َو ِل
mutanaawilmutanaawil m
مـُتـَنا َو ِل
mutanaawilaetmutanaawilaet pl
مـُتـَنا َو ِلا َت
ENreachreach n 
reachreach s
reachesreaches pl