Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENpure alcoholpure alcohol n 
EGsibirtw naqisibirtw naQy n 
سـِبـِرتو نـَقي
MSkuhool naqikuHwl naQy n 
كـُحول نـَقي
ENacidacid n 
EGhamdiHamDy n 
حـَمضي
ENacidicacidic adj 
EGhaamidHaamiD adj 
حا َمـِض
ENacidityacidity n 
MShumoodaHumwDaö n 
حـُموضـَة
ENalkalialkali n 
EG'ashnaenaacshnaen n 
أشنا َن
ENalkalinealkaline adj 
MS'alawiqalawy adj 
قـَلـَوي
ENatomatom n 
MSzarradharraö n 
ذ َرّ َة
ENatomicatomic adj 
MSzarridharry adj 
ذ َرّي
ENbiologicalbiological adj 
MShayawiHayawy adj 
حـَيـَوي
MShayawaeniHayawaeny adj 
حـَيـَوا َني
ENbiologybiology n 
EGAilm il'ahee'aAilm iil-aacHyaac n 
عـِلم ا ِلأحيأ
ENboilingboiling part 
MSghalayaenGalayaen part 
غـَلـَيا َن
ENcatalystcatalyst n 
MSmuhaffizmuHaffiz n 
مـُحـَفّـِز
MSAamil musaaAidAamil musaaAid n 
عـَمـِل مـُسا َعـِد
ENcellcell n part of organism or organization
MSchaliyyaKaliyyaö n 
خـَلـِييـَة
ENchemicalchemical n 
MSmadda keemya'yyamaeddaö kymyaeycyyaö n 
ما َدّ َة كيميا َئييـَة
ENchemicalchemical adj 
EGkeemyae'ikymyaeycy adj 
كيميا َئي
EGkeemaewikymaewy adj 
كيما َوي
ENchemistrychemistry n 
MSkeemya'kymyaeC n 
كيميا َء
ENchlorinechlorine n 
MSkuloorkulwr n 
كـُلور ما َد َة كيميا َئيـَة
ENcurrentcurrent n electric, air, water
MStayaartayaar n 
تـَيا َر
ENdefrostdefrost v   
MSsayyahsayyaH v   
سـَييـَح د َوّ ِب
ENdegreedegree n temperature
MSdaragadaragaö n 
د َر َجـَة حـَرا َر َة
ENdistilleddistilled adj 
MSmuqattarmuQaTTar adj 
مـُقـَطّـَر
ENechoecho n 
MSsadaSadY n 
صـَدى صوط
ENechoecho n 
EGsadaSadY n mariam- not possible as verb
صـَدى
ENelectronelectron n 
EG'iliktrooniicliktrwn n 
إلـِكترون
ENemissionemission n 
EGtallaATaallaA n 
طا َلّـَع
ENevolutionevolution n 
MStaqaddumtaQaddum n 
تـَقـَدّ ُم
ENfluidfluid n 
MSsae'ilsaeycil n 
سا َئـِل
ENforceforce n pressure
EGdaghtDaGT n 
ضـَغط
ENgenegene n 
MSgeenagynaö n 
جينـَة
ENgeneticgenetic adj 
MSwuraathiwuraathy adj 
و ُرا َثي
ENgravitygravity n  
MSgazzibiyyagaedhdhibiyyaö n  
جا َذّ ِبـِييـَة سـَحب عا َلـَمي
ENmagneticmagnetic adj 
EGmaghnateesimaGnaaTysy adj 
مـَغنا َطيسي
ENmeltmelt v   
EGsaehsaeH v   
سا َح
MSsayyahsayyaH v   
سـَييـَح د َوّ ِب
EG'azaebaaczaeb v 
أزا َب
ENmoleculemolecule n 
MSguraAaguraAaö n 
جـُر َعـَة
MSguz'igudhycy n 
جـُذئي
MSguzee'guzyC n 
جـُزيء كيميا َء
ENnuclearnuclear adj 
MSzarridharry adj 
ذ َرّي
MSnawawinawawy adj 
نـَو َوي
ENnucleusnucleus n 
MSnawaehnawaeh n 
نـَوا َه
ENorganic organic  adj 
EGAadwiAaDwy adj 
عـَضوي
ENorganismorganism n 
MSka'nahayikaaycn Hayy n 
كا َئن حـَيي
ENphysicsphysics n 
MSAilm iltabeeAaAilm iil-TabyAaö n 
عـِلم ا ِلطـَبيعـَة
ENpressurepressure n  
MSdaghtaAalaDaGT AalY n  
ضـَغط عـَلى شئ
ENprotoplasmprotoplasm n natural constitution
MSgabalagabalaö n 
جـَبـَلـَة
ENradiationradiation n 
MS'ishaAaiicshaAaö n 
إشـَعـَة
ENrayray n 
MSshuAaeAshuAaeA n 
شـُعا َع
ENretortretort n alembic
MS'anbeeqaacnbyQ n 
أنبيق
ENspectrumspectrum n 
MSteefTyf n 
طيف