Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENbiasbias n 
biasbias 
MStahayyiztaHayyiz n 
تـَحـَييـِز
tahayyiztaHayyiz m
تـَحـَييـِز
tahayyizaettaHayyizaet pl
تـَحـَييـِزا َت
ENdiscriminationdiscrimination n 
discriminationdiscrimination invar
MStafree'tafryq n 
تـَفريق
tafree'tafryq m
تـَفريق
MStamyeeztamyyz n 
تـَمييز
tamyeeztamyyz m
تـَمييز
ENfairfair adj reasonable
fairfair 
MSAaedilAaedil adj 
عا َد ِل
AaedilAaedil m
عا َد ِل
AaedilaAaedilaö f
عا َد ِلـَة
AadleenAaedlyn pl
عا َدلين
ENfairfair adv fairly
fairfair 
MSbiAadaelabi-Aadaelaö adv 
ب ِعـَدا َلـَة
biAadaelabi-Aadaelaö 
ب ِعـَدا َلـَة
ENfairlyfairly adv in a fair way 
fairlyfairly 
MSbi'insaafbi-iicnSaaf adv  
ب ِإنصا َف
biinsaafbi-iinSaaf 
ب ِا ِنصا َف
ENfavouritismfavouritism n 
favouritismfavouritism 
MStahayyiztaHayyiz n 
تـَحـَييـِز
tahayyiztaHayyiz m
تـَحـَييـِز
tahayyizaettaHayyizaet pl
تـَحـَييـِزا َت
ENjustjust adj fair
justjust 
MSAaedilAaedil adj 
عا َد ِل
AaedilAaedil m
عا َد ِل
AaedilaAaedilaö f
عا َد ِلـَة
AadleenAaedlyn pl
عا َدلين
ENpartialpartial adj biased
partialpartial 
MSmutahayyizmutaHayyiz adj 
مـُتـَحـَييـِز
mutahayyizmutaHayyiz m
مـُتـَحـَييـِز
mutahayyizamutaHayyizaö f
مـُتـَحـَييـِز َة
mutahayyizeenmutaHayyizyn pl
مـُتـَحـَييـِزين
ENprejudicedprejudiced adj 
prejudicedprejudiced 
MSmutahayyizmutaHayyiz adj 
مـُتـَحـَييـِز
mutahayyizmutaHayyiz m
مـُتـَحـَييـِز
mutahayyizamutaHayyizaö f
مـُتـَحـَييـِز َة
mutahayyizeenmutaHayyizyn pl
مـُتـَحـَييـِزين
ENracismracism n 
racismracism 
EGAunsuriyyaAunSuriyyaö n 
عـُنصـُر ِييـَة
AunsuriyyaAunSuriyyaö f
عـُنصـُر ِييـَة
ENracistracist n 
racistracist s
racistsracists pl
EGAunsuriAunSury n 
عـُنصـُري
AunsuriAunSury m
عـُنصـُري
ENspoilspoil v indulge 
spoilspoil inf
spoiledspoiled p
spoiledspoiled pass
EGdallaAdallaA v  
د َلّـَع
dallaAdallaA p
د َلّـَع
yidallaAyidallaA imp
يـِد َلّـَع
midallaAmidallaA pass
مـِد َلّـَع
ENunfairunfair adj 
unfairunfair 
MSmutahayyizmutaHayyiz adj 
مـُتـَحـَييـِز
mutahayyizmutaHayyiz m
مـُتـَحـَييـِز
mutahayyizamutaHayyizaö f
مـُتـَحـَييـِز َة
mutahayyizeenmutaHayyizyn pl
مـُتـَحـَييـِزين
ENunjustunjust adj oppressive
unjustunjust 
MSzaalimZaalim adj 
ظا َلـِم
zaalimZaalim m
ظا َلـِم
zaalimaZaalimaö f
ظا َلـِمـَة
zalmeenZaalmyn pl
ظا َلمين
ENunjustunjust adj prejudiced
unjustunjust 
MSmutahayyizmutaHayyiz adj 
مـُتـَحـَييـِز
mutahayyizmutaHayyiz m
مـُتـَحـَييـِز
mutahayyizamutaHayyizaö f
مـُتـَحـَييـِز َة
mutahayyizeenmutaHayyizyn pl
مـُتـَحـَييـِزين
ENwhy me?why me? expr 
why me?why me? 
EG'ishmaAna 'anaiicshmaAnaa aacnaa expr 
إشمـَعنا َ أنا
'ishmaAna 'anaiicshmaAnaa aacnaa 
إشمـَعنا َ أنا