Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

ENa thousand and one nightsa thousand and one nights expr story title
MS'alfaleela wa leelaaaclf lylaö wa lylaö expr 
ألف ليلـَة و َ ليلـَة
ENaccompanyaccompany v musically 
MSsaahibSaaHib v  
صا َحـِب
ENactact vi in a play 
MSmaththilmaththil vi  
مـَثّـِل
ENactingacting n 
MStamtheeltamthyl n 
تـَمثيل
ENartart n  
MSfannfann n  
فـَنّ
ENart collegeart college n  
MSfinoon gameelafinwn gamylaö n  
فـِنون جـَميلـَة
ENartisticartistic adj 
MSfannifanny adj 
فـَنّي خـَلّا َق
ENbackgroundbackground n picture
MSchalfiyyaKalfiyyaö n 
خـَلفـِييـَة صور َة
ENbeatbeat n audible
EG'ieeqaaAiicyQaaA n 
إيقا َع
ENbelly dancebelly dance n 
EGra'sabaladiraqS balady n 
ر َقص بـَلـَدي
ENbelly dancerbelly dancer n 
EGAalmaAaelmaö n 
عا َلمـَة
MSraa'asa baladiraaqaSaö balady n 
را َقـَصـَة بـَلـَدي
ENbustbust n statue
MStimthaeltimthael n 
تـِمثا َل
ENcameracamera n  
MSkameerakaemyraa n  
كا َميرا
ENcartooncartoon n 
EGkartoonkaartwn n 
كا َرتون
ENclassicalclassical adj 
MSklasseekiklaessyky adj 
كلا َسّيكي
ENcomposecompose v  
MS'allifaacllif v  
ألّـِف
ENconcertconcert n  
EGhafla moosee'iyyaHaflaö mwsyqiyyaö n  
حـَفلـَة موسيقـِييـَة
ENcoupletcouplet n of verses
EGbiytbiyt n 
بـِيت نـُصوص
ENdramaticdramatic adj theatrical
EGmasrahimasraHy adj 
مـَسر َحي
ENdramaticallydramatically adv 
EGdiraamidiraamy adv 
د ِرا َمي
EGdramaatikiyyadramaatikiyyaö adv 
در َما َتـِكـِييـَة
ENdresserdresser n wardrobe mistress
EGlabbeesalabbysaö n 
لـَبّيسـَة شـَمّا َعـَة
ENdrumdrum n musical
MStablaTablaö n 
طـَبلـَة
EGtaartaar n 
تا َر
ENdrumstickdrumstick n used to play drum
MSmadrabmaDrab n 
مـَضر َب طـَبلـَة
ENduetduet n 
EGduweettwduwyttw n 
د ُويتّو
ENfilmfilm n  
MSfeelmfylm n  
فيلم
ENflashflash n on camera
MSflaeshflaesh n 
فلا َش
ENfluteflute n 
EGnaeinaey n 
نا َي
ENgallerygallery n 
MSmaAradmaAraD n 
مـَعر َض فـَنّ
ENgraphicsgraphics n 
EGgrafikgrafik n 
جر َفـِك
ENguitarguitar n  
MSgeetaargytaar n  
جيتا َر
ENinstrumentinstrument n musical
EG'ela mooseeqayaeelaö mwsyQayaö n 
آلـَة موسيقـَيـَة
ENlutelute n 
EGtanbooratanbwraö n 
تـَنبور َة
ENlyricslyrics n 
EGkallimaatkallimaat n 
كـَلّـِما َت غا َني
ENmelodymelody n 
EGnaghamanaGamaö n 
نـَغـَمـَة أ ُغنـِيـَة
USmoviemovie n  
MSfeelmfylm n  
فيلم
ENmusicmusic n  
EGmazzeekamazzykaa n  
مـَزّيكا
ENmusicalmusical adj 
MSmoosee'imwsyqy adj 
موسيقي
ENmusicianmusician n 
MSmoosee'imwsyqy n 
موسيقي
EG'elaetieelaety n 
آلا َتي
EGmazzikaetimazzikaety n 
مـَزّ ِكا َتي
ENoperaopera n  
MS'uoobrauucwbraa n  
أ ُوبرا
ENorchestraorchestra n 
EG'uoorkistrauucwrkistraa n 
أ ُوركـِسترا
ENpaintpaint v a picture  
MSrasamrasam v   
ر َسـَم سور َة
ENpaintingpainting n picture
MSrasmarasmaö n 
ر َسمـَة لوحـَة
MSloohalwHaö n 
لوحـَة صور َة
MSsuwraSuwraö n 
صـُور َة لوحـَة
ENpartpart n acting
MSdoordwr n 
دور مـَسر َحـِيـَة
ENperformperform v act in play 
MSmaththilmaththil vi  
مـَثّـِل
ENperformanceperformance n acting
MStamtheeltamthyl n 
تـَمثيل
MSmasrahiyyamasraHiyyaö n 
مـَسر َحـِييـَة
ENphotophoto n  
MSsuwraSuwraö n  
صـُور َة فوتـُغرا َفـَيـَة
ENphotographphotograph v  
MSsawwarSawwar v  
صـَوّ َر فوتـُغرا َفـِيـَة
ENphotographyphotography n 
EGfootughraafiyyafwtuGraafiyyaö n 
فوتـُغرا َفـِييـَة
ENpianopiano n 
MSbyanwbyaenw n 
بيا َنو
ENpicturepicture n  
MSsuwraSuwraö n  
صـُور َة فوتـُغرا َفـَيـَة
ENplatformplatform n stage
MSmanassamanaSSaö n 
مـَنـَصّـَة
ENplayplay n stage
MSmasrahiyyamasraHiyyaö n 
مـَسر َحـِييـَة
ENplayplay v music 
MSAazafAazaf v  
عـَز َف
ENpodiumpodium n 
MSmanassamanaSSaö n 
مـَنـَصّـَة
ENpoempoem n  
MSqaseedaQaSydaö n  
قـَصيد َة
ENpoetrypoetry n 
MSshiArshiAr n 
شـِعر
ENportraitportrait n 
EGsoorit shachsSwriö shaKS n 
صور ِة شـَخص
ENpropprop n in theatre
MS'iksiswaariicksiswaar n 
إكسـِسوا َر مـَسر َح
ENrecordrecord n music
MS'istiwaanaiicsTiwaanaö n 
إسطـِوا َنـَة مـُزيكـَة
ENrenderrender v perform 
MS'addaqaddY v  
قـَدّى
ENrhythmrhythm n 
EGnaghamnaGam n 
نـَغـَم
ENrostrumrostrum n 
MSmanassamanaSSaö n 
مـَنـَصّـَة
ENscreenscreen n at cinema
MSshaeshashaeshaö n 
شا َشـَة
ENsculptorsculptor n 
MSnahaetnaHaet n 
نـَحا َت
ENsculpturesculpture n piece
MStimthaeltimthael n 
تـِمثا َل
ENsculpturesculpture n activity
MSnahtnaHt n 
نـَحت
ENshowshow n musical
EG'istiAraadiicstiAraaD n 
إستـِعرا َض
ENshowshow n play
MSAardAarD n 
عـَرض تـَقديم
ENsingsing v   
MSghannaGannY v   
غـَنّى
ENsingersinger n 
EGmughannimuGanny n 
مـُغـَنّي
ENsingingsinging n 
EGghunaGunY n 
غـُنى
ENslideslide n photo
EGshareehasharyHaö n 
شـَريحـَة صـُور َة
ENsnapshotsnapshot n 
MSla'talaqTaö n 
لـَقطـَة
MSsuwraSuwraö n  
صـُور َة فوتـُغرا َفـَيـَة
ENsongsong n  
EGghinwaGinwaö n  
غـِنو َة
MS'ughniyauucGniyaö n 
أ ُغنـِيـَة
ENstagestage n for play
MSmasrahmasraH n 
مـَسر َح
ENstatuestatue n 
MStimthaeltimthael n 
تـِمثا َل
ENstatuestatue n small (may be icon)
EGmaschootmasKwT n 
مـَسخوط تـِمثا َل
ENtake picturestake pictures v  
MSsawwarSawwar v  
صـَوّ َر فوتـُغرا َفـِيـَة
ENtambourinetambourine n 
EGtaartaar n 
تا َر
ENtape recordertape recorder n 
MSgihaez tasgeelgihaez tasgyl n 
جـِها َز تـَسجيل
ENtheatretheatre n 
MSmasrahmasraH n 
مـَسر َح
ENtheatricaltheatrical adj 
EGmasrahimasraHy adj 
مـَسر َحي
ENtragedytragedy n 
EGdraamadraamaa n 
درا َما
EGm'asaehmaacsaeh n 
مأسا َه
ENtrumpettrumpet n 
MSbooqbwQ n 
بوق
EGturumbaturumbaö n 
تـُر ُمبـَة بوق
ENverseverse n of poem
MSmaqtaAmaQTaA n 
مـَقطـَع
ENviolinviolin n 
EGkamangakamangaö n 
كـَمـَنجـَة
ENwhistlewhistle n 
MSsuffaaraSuffaaraö n 
صـُفّا َر َة
ENwhistlewhistle v  
MSsaffarSaffar v  
صـَفّـَر