Verb details

Word:upsetupset 
Meaning:zaAAalzaAAal  ز َعّـَل

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I upset'ana zaAAaltaacnaa zaAAalt أنا َ ز َعّـَلت
We upset'ihna zaAAalnaiicHnaa zaAAalnaa إحنا َ ز َعّـَلنا
You(m) upset'inta zaAAaltiicnta zaAAalt إنت َ ز َعّـَلت
You(f) upset'inti zaAAaltiiicnti zaAAalty إنت ِ ز َعّـَلتي
You(pl) upset'intu zaAAaltuiicntoo zaAAaltoo إنتوا ز َعّـَلتوا
He/it(m) upsethuwa zaAAalhuwa zaAAal هـُو َ ز َعّـَل
She/it(f) upsethiya zaAAalithiya zaAAalit هـِي َ ز َعّـَلـِت
They upsethumma zaAAaluhumma zaAAaloo هـُمّ َ ز َعّـَلوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might upset'ana yimkin 'azaAAalaacnaa yimkin aaczaAAal أنا َ يـِمكـِن أز َعّـَل
We might upset'ihna yimkin nizaAAaliicHnaa yimkin nizaAAal إحنا َ يـِمكـِن نـِز َعّـَل
You(m) might upset'inta yimkin tizaAAaliicnta yimkin tizaAAal إنت َ يـِمكـِن تـِز َعّـَل
You(f) might upset'inti yimkin tizaAAaliiicnti yimkin tizaAAaly إنت ِ يـِمكـِن تـِز َعّـَلي
You(pl) might upset'intu yimkin tizaAAaluiicntoo yimkin tizaAAaloo إنتوا يـِمكـِن تـِز َعّـَلوا
He/it(m) might upsethuwa yimkin yizaAAalhuwa yimkin yizaAAal هـُو َ يـِمكـِن يـِز َعّـَل
She/it(f) might upsethiya yimkin tizaAAalhiya yimkin tizaAAal هـِي َ يـِمكـِن تـِز َعّـَل
They might upsethumma yimkin yizaAAaluhumma yimkin yizaAAaloo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِز َعّـَلوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I upset'ana bazaAAalaacnaa bazaAAal أنا َ بـَز َعّـَل
We upset'ihna binizaAAaliicHnaa binizaAAal إحنا َ بـِنـِز َعّـَل
You(m) upset'inta bitizaAAaliicnta bitizaAAal إنت َ بـِتـِز َعّـَل
You(f) upset'inti bitizaAAaliiicnti bitizaAAaly إنت ِ بـِتـِز َعّـَلي
You(pl) upset'intu bitizaAAaluiicntoo bitizaAAaloo إنتوا بـِتـِز َعّـَلوا
He/it(m) upsetshuwa biyizaAAalhuwa biyizaAAal هـُو َ بـِيـِز َعّـَل
She/it(f) upsetshiya bitizaAAalhiya bitizaAAal هـِي َ بـِتـِز َعّـَل
They upsethumma biyizaAAaluhumma biyizaAAaloo هـُمّ َ بـِيـِز َعّـَلوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will upset'ana hazaAAalaacnaa hazaAAal أنا َ هـَز َعّـَل
We will upset'ihna hanizaAAaliicHnaa hanizaAAal إحنا َ هـَنـِز َعّـَل
You(m) will upset'inta hatizaAAaliicnta hatizaAAal إنت َ هـَتـِز َعّـَل
You(f) will upset'inti hatizaAAaliiicnti hatizaAAaly إنت ِ هـَتـِز َعّـَلي
You(pl) will upset'intu hatizaAAaluiicntoo hatizaAAaloo إنتوا هـَتـِز َعّـَلوا
He/it(m) will upsethuwa hayizaAAalhuwa hayizaAAal هـُو َ هـَيـِز َعّـَل
She/it(f) will upsethiya hatizaAAalhiya hatizaAAal هـِي َ هـَتـِز َعّـَل
They will upsethumma hayizaAAaluhumma hayizaAAaloo هـُمّ َ هـَيـِز َعّـَلوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) upset!'izAaliiczAal إزعـَل
You(f) upset!'izAaliiiczAaly إزعـَلي
You(pl) upset!izAaluizAaloo ِزعـَلوا