Verb details

Word:'itdaeraiictdaeraa  إتدا َرا
Meaning:hidehide 

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I hid'ana 'itdareetaacnaa iictdaeryt أنا َ إتدا َريت
We hid'ihna 'itdareenaiicHnaa iictdaerynaa إحنا َ إتدا َرينا
You(m) hid'inta 'itdareetiicnta iictdaeryt إنت َ إتدا َريت
You(f) hid'inti 'itdareetiiicnti iictdaeryty إنت ِ إتدا َريتي
You(pl) hid'intu 'itdareetuiicntoo iictdaerytoo إنتوا إتدا َريتوا
He/it(m) hidhuwa 'itdaerahuwa iictdaeraa هـُو َ إتدا َرا
She/it(f) hidhiya 'itdaerithiya iictdaerit هـِي َ إتدا َر ِت
They hidhumma 'itdaruhumma iictdaeroo هـُمّ َ إتدا َروا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might hide'ana yimkin 'atdaeraaacnaa yimkin aactdaeraa أنا َ يـِمكـِن أتدا َرا
We might hide'ihna yimkin nitdaeraiicHnaa yimkin nitdaeraa إحنا َ يـِمكـِن نـِتدا َرا
You(m) might hide'inta yimkin titdaeraiicnta yimkin titdaeraa إنت َ يـِمكـِن تـِتدا َرا
You(f) might hide'inti yimkin titdaeraiicnti yimkin titdaeraa إنت ِ يـِمكـِن تـِتدا َرا
You(pl) might hide'intu yimkin titdaruiicntoo yimkin titdaeroo إنتوا يـِمكـِن تـِتدا َروا
He/it(m) might hidehuwa yimkin yitdaerahuwa yimkin yitdaeraa هـُو َ يـِمكـِن يـِتدا َرا
She/it(f) might hidehiya yimkin titdaerahiya yimkin titdaeraa هـِي َ يـِمكـِن تـِتدا َرا
They might hidehumma yimkin yitdaruhumma yimkin yitdaeroo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِتدا َروا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I hide'ana batdaeraaacnaa batdaeraa أنا َ بـَتدا َرا
We hide'ihna bintdaeraiicHnaa bintdaeraa إحنا َ بـِنتدا َرا
You(m) hide'inta bittdaeraiicnta bittdaeraa إنت َ بـِتّدا َرا
You(f) hide'inti bittdaeraiicnti bittdaeraa إنت ِ بـِتّدا َرا
You(pl) hide'intu bittdaruiicntoo bittdaeroo إنتوا بـِتّدا َروا
He/it(m) hideshuwa biyitdaerahuwa biyitdaeraa هـُو َ بـِيـِتدا َرا
She/it(f) hideshiya bittdaerahiya bittdaeraa هـِي َ بـِتّدا َرا
They hidehumma biyitdaruhumma biyitdaeroo هـُمّ َ بـِيـِتدا َروا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will hide'ana hatdaeraaacnaa hatdaeraa أنا َ هـَتدا َرا
We will hide'ihna hantdaeraiicHnaa hantdaeraa إحنا َ هـَنتدا َرا
You(m) will hide'inta hattdaeraiicnta hattdaeraa إنت َ هـَتّدا َرا
You(f) will hide'inti hattdaeraiicnti hattdaeraa إنت ِ هـَتّدا َرا
You(pl) will hide'intu hattdaruiicntoo hattdaeroo إنتوا هـَتّدا َروا
He/it(m) will hidehuwa hayitdaerahuwa hayitdaeraa هـُو َ هـَيـِتدا َرا
She/it(f) will hidehiya hattdaerahiya hattdaeraa هـِي َ هـَتّدا َرا
They will hidehumma hayitdaruhumma hayitdaeroo هـُمّ َ هـَيـِتدا َروا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) hide!'itdaeriiictdaery إتدا َري
You(f) hide!'itdaeritiictdaerit إتدا َر ِت
You(pl) hide!'itdaruiictdaeroo إتدا َروا