Verb details

Word:(bid) farewell(bid) farewell 
Meaning:waddaAwaddaA  و َدّ َع

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I bade'ana waddaAtaacnaa waddaAt أنا َ و َدّ َعت
We bade'ihna waddaAnaiicHnaa waddaAnaa إحنا َ و َدّ َعنا
You(m) bade'inta waddaAtiicnta waddaAt إنت َ و َدّ َعت
You(f) bade'inti waddaAtiiicnti waddaAty إنت ِ و َدّ َعتي
You(pl) bade'intu waddaAtuiicntoo waddaAtoo إنتوا و َدّ َعتوا
He/it(m) badehuwa waddaAhuwa waddaA هـُو َ و َدّ َع
She/it(f) badehiya waddaAithiya waddaAit هـِي َ و َدّ َعـِت
They badehumma waddaAuhumma waddaAoo هـُمّ َ و َدّ َعوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might bid'ana yimkin 'awaddaAaacnaa yimkin aacwaddaA أنا َ يـِمكـِن أو َدّ َع
We might bid'ihna yimkin niwaddaAiicHnaa yimkin niwaddaA إحنا َ يـِمكـِن نـِو َدّ َع
You(m) might bid'inta yimkin tiwaddaAiicnta yimkin tiwaddaA إنت َ يـِمكـِن تـِو َدّ َع
You(f) might bid'inti yimkin tiwaddaAiiicnti yimkin tiwaddaAy إنت ِ يـِمكـِن تـِو َدّ َعي
You(pl) might bid'intu yimkin tiwaddaAuiicntoo yimkin tiwaddaAoo إنتوا يـِمكـِن تـِو َدّ َعوا
He/it(m) might bidhuwa yimkin yiwaddaAhuwa yimkin yiwaddaA هـُو َ يـِمكـِن يـِو َدّ َع
She/it(f) might bidhiya yimkin tiwaddaAhiya yimkin tiwaddaA هـِي َ يـِمكـِن تـِو َدّ َع
They might bidhumma yimkin yiwaddaAuhumma yimkin yiwaddaAoo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِو َدّ َعوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I bid'ana bawaddaAaacnaa bawaddaA أنا َ بـَو َدّ َع
We bid'ihna biniwaddaAiicHnaa biniwaddaA إحنا َ بـِنـِو َدّ َع
You(m) bid'inta bitiwaddaAiicnta bitiwaddaA إنت َ بـِتـِو َدّ َع
You(f) bid'inti bitiwaddaAiiicnti bitiwaddaAy إنت ِ بـِتـِو َدّ َعي
You(pl) bid'intu bitiwaddaAuiicntoo bitiwaddaAoo إنتوا بـِتـِو َدّ َعوا
He/it(m) bidshuwa biyiwaddaAhuwa biyiwaddaA هـُو َ بـِيـِو َدّ َع
She/it(f) bidshiya bitiwaddaAhiya bitiwaddaA هـِي َ بـِتـِو َدّ َع
They bidhumma biyiwaddaAuhumma biyiwaddaAoo هـُمّ َ بـِيـِو َدّ َعوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will bid'ana hawaddaAaacnaa hawaddaA أنا َ هـَو َدّ َع
We will bid'ihna haniwaddaAiicHnaa haniwaddaA إحنا َ هـَنـِو َدّ َع
You(m) will bid'inta hatiwaddaAiicnta hatiwaddaA إنت َ هـَتـِو َدّ َع
You(f) will bid'inti hatiwaddaAiiicnti hatiwaddaAy إنت ِ هـَتـِو َدّ َعي
You(pl) will bid'intu hatiwaddaAuiicntoo hatiwaddaAoo إنتوا هـَتـِو َدّ َعوا
He/it(m) will bidhuwa hayiwaddaAhuwa hayiwaddaA هـُو َ هـَيـِو َدّ َع
She/it(f) will bidhiya hatiwaddaAhiya hatiwaddaA هـِي َ هـَتـِو َدّ َع
They will bidhumma hayiwaddaAuhumma hayiwaddaAoo هـُمّ َ هـَيـِو َدّ َعوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) bid!'ioodaAiicwdaA إود َع
You(f) bid!'ioodaAiiicwdaAy إود َعي
You(pl) bid!iwdaAuiwdaAoo ِود َعوا