Verb details

Word:waddaAwaddaA  و َدّ َع
Meaning:(say) goodbye(say) goodbye 

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I said'ana waddaAtaacnaa waddaAt أنا َ و َدّ َعت
We said'ihna waddaAnaiicHnaa waddaAnaa إحنا َ و َدّ َعنا
You(m) said'inta waddaAtiicnta waddaAt إنت َ و َدّ َعت
You(f) said'inti waddaAtiiicnti waddaAty إنت ِ و َدّ َعتي
You(pl) said'intu waddaAtuiicntoo waddaAtoo إنتوا و َدّ َعتوا
He/it(m) saidhuwa waddaAhuwa waddaA هـُو َ و َدّ َع
She/it(f) saidhiya waddaAithiya waddaAit هـِي َ و َدّ َعـِت
They saidhumma waddaAuhumma waddaAoo هـُمّ َ و َدّ َعوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might say'ana yimkin 'awaddaAaacnaa yimkin aacwaddaA أنا َ يـِمكـِن أو َدّ َع
We might say'ihna yimkin niwaddaAiicHnaa yimkin niwaddaA إحنا َ يـِمكـِن نـِو َدّ َع
You(m) might say'inta yimkin tiwaddaAiicnta yimkin tiwaddaA إنت َ يـِمكـِن تـِو َدّ َع
You(f) might say'inti yimkin tiwaddaAiiicnti yimkin tiwaddaAy إنت ِ يـِمكـِن تـِو َدّ َعي
You(pl) might say'intu yimkin tiwaddaAuiicntoo yimkin tiwaddaAoo إنتوا يـِمكـِن تـِو َدّ َعوا
He/it(m) might sayhuwa yimkin yiwaddaAhuwa yimkin yiwaddaA هـُو َ يـِمكـِن يـِو َدّ َع
She/it(f) might sayhiya yimkin tiwaddaAhiya yimkin tiwaddaA هـِي َ يـِمكـِن تـِو َدّ َع
They might sayhumma yimkin yiwaddaAuhumma yimkin yiwaddaAoo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِو َدّ َعوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I say'ana bawaddaAaacnaa bawaddaA أنا َ بـَو َدّ َع
We say'ihna biniwaddaAiicHnaa biniwaddaA إحنا َ بـِنـِو َدّ َع
You(m) say'inta bitiwaddaAiicnta bitiwaddaA إنت َ بـِتـِو َدّ َع
You(f) say'inti bitiwaddaAiiicnti bitiwaddaAy إنت ِ بـِتـِو َدّ َعي
You(pl) say'intu bitiwaddaAuiicntoo bitiwaddaAoo إنتوا بـِتـِو َدّ َعوا
He/it(m) sayshuwa biyiwaddaAhuwa biyiwaddaA هـُو َ بـِيـِو َدّ َع
She/it(f) sayshiya bitiwaddaAhiya bitiwaddaA هـِي َ بـِتـِو َدّ َع
They sayhumma biyiwaddaAuhumma biyiwaddaAoo هـُمّ َ بـِيـِو َدّ َعوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will say'ana hawaddaAaacnaa hawaddaA أنا َ هـَو َدّ َع
We will say'ihna haniwaddaAiicHnaa haniwaddaA إحنا َ هـَنـِو َدّ َع
You(m) will say'inta hatiwaddaAiicnta hatiwaddaA إنت َ هـَتـِو َدّ َع
You(f) will say'inti hatiwaddaAiiicnti hatiwaddaAy إنت ِ هـَتـِو َدّ َعي
You(pl) will say'intu hatiwaddaAuiicntoo hatiwaddaAoo إنتوا هـَتـِو َدّ َعوا
He/it(m) will sayhuwa hayiwaddaAhuwa hayiwaddaA هـُو َ هـَيـِو َدّ َع
She/it(f) will sayhiya hatiwaddaAhiya hatiwaddaA هـِي َ هـَتـِو َدّ َع
They will sayhumma hayiwaddaAuhumma hayiwaddaAoo هـُمّ َ هـَيـِو َدّ َعوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) say!'ioodaAiicwdaA إود َع
You(f) say!'ioodaAiiicwdaAy إود َعي
You(pl) say!iwdaAuiwdaAoo ِود َعوا