Verb details

Word:strikestrike 
Meaning:'aAgabaacAgab  أعجـَب

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I struck'ana 'aAgabtaacnaa aacAgabt أنا َ أعجـَبت
We struck'ihna 'aAgabnaiicHnaa aacAgabnaa إحنا َ أعجـَبنا
You(m) struck'inta 'aAgabtiicnta aacAgabt إنت َ أعجـَبت
You(f) struck'inti 'aAgabtiiicnti aacAgabty إنت ِ أعجـَبتي
You(pl) struck'intu 'aAgabtuiicntoo aacAgabtoo إنتوا أعجـَبتوا
He/it(m) struckhuwa 'aAgabhuwa aacAgab هـُو َ أعجـَب
She/it(f) struckhiya 'aAgabithiya aacAgabit هـِي َ أعجـَبـِت
They struckhumma 'aAgabuhumma aacAgaboo هـُمّ َ أعجـَبوا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might strike'ana yimkin 'aAgibaacnaa yimkin aacAgib أنا َ يـِمكـِن أعجـِب
We might strike'ihna yimkin niAgibiicHnaa yimkin niAgib إحنا َ يـِمكـِن نـِعجـِب
You(m) might strike'inta yimkin tiAgibiicnta yimkin tiAgib إنت َ يـِمكـِن تـِعجـِب
You(f) might strike'inti yimkin tiAgibiiicnti yimkin tiAgiby إنت ِ يـِمكـِن تـِعجـِبي
You(pl) might strike'intu yimkin tiAgibuiicntoo yimkin tiAgiboo إنتوا يـِمكـِن تـِعجـِبوا
He/it(m) might strikehuwa yimkin yiAgibhuwa yimkin yiAgib هـُو َ يـِمكـِن يـِعجـِب
She/it(f) might strikehiya yimkin tiAgibhiya yimkin tiAgib هـِي َ يـِمكـِن تـِعجـِب
They might strikehumma yimkin yiAgibuhumma yimkin yiAgiboo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِعجـِبوا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I strike'ana baAgibaacnaa baAgib أنا َ بـَعجـِب
We strike'ihna biniAgibiicHnaa biniAgib إحنا َ بـِنـِعجـِب
You(m) strike'inta bitiAgibiicnta bitiAgib إنت َ بـِتـِعجـِب
You(f) strike'inti bitiAgibiiicnti bitiAgiby إنت ِ بـِتـِعجـِبي
You(pl) strike'intu bitiAgibuiicntoo bitiAgiboo إنتوا بـِتـِعجـِبوا
He/it(m) strikeshuwa biyiAgibhuwa biyiAgib هـُو َ بـِيـِعجـِب
She/it(f) strikeshiya bitiAgibhiya bitiAgib هـِي َ بـِتـِعجـِب
They strikehumma biyiAgibuhumma biyiAgiboo هـُمّ َ بـِيـِعجـِبوا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will strike'ana haAgibaacnaa haAgib أنا َ هـَعجـِب
We will strike'ihna haniAgibiicHnaa haniAgib إحنا َ هـَنـِعجـِب
You(m) will strike'inta hatiAgibiicnta hatiAgib إنت َ هـَتـِعجـِب
You(f) will strike'inti hatiAgibiiicnti hatiAgiby إنت ِ هـَتـِعجـِبي
You(pl) will strike'intu hatiAgibuiicntoo hatiAgiboo إنتوا هـَتـِعجـِبوا
He/it(m) will strikehuwa hayiAgibhuwa hayiAgib هـُو َ هـَيـِعجـِب
She/it(f) will strikehiya hatiAgibhiya hatiAgib هـِي َ هـَتـِعجـِب
They will strikehumma hayiAgibuhumma hayiAgiboo هـُمّ َ هـَيـِعجـِبوا

Imperative

telling somebody to do something

EnglishEgyptian
You(m) strike!'iAgibiicAgib إعجـِب
You(f) strike!'iAgibiiicAgiby إعجـِبي
You(pl) strike!'iAgibuiicAgiboo إعجـِبوا

Passive Participle

when something has been acted upon

EnglishEgyptian
He/it(m) is struckhuwa muAgabhuwa muAgab هـُو َ مـُعجـَب
She/it(f) is struckhiya muAgabahiya muAgabaö هـِي َ مـُعجـَبـَة
They are struckhumma muAgabeenhumma muAgabyn هـُمّ َ مـُعجـَبين