Verb details

Word:have tohave to 
Meaning:'idtariicDTar  إضطـَر

Perfect

for actions that happened in the past

EnglishEgyptian
I had'ana 'idtareetaacnaa iicDTaryt أنا َ إضطـَريت
We had'ihna 'idtareenaiicHnaa iicDTarynaa إحنا َ إضطـَرينا
You(m) had'inta 'idtareetiicnta iicDTaryt إنت َ إضطـَريت
You(f) had'inti 'idtareetiiicnti iicDTaryty إنت ِ إضطـَريتي
You(pl) had'intu 'idtareetuiicntoo iicDTarytoo إنتوا إضطـَريتوا
He/it(m) hadhuwa 'idtarhuwa iicDTar هـُو َ إضطـَر
She/it(f) hadhiya 'idtarithiya iicDTarit هـِي َ إضطـَر ِت
They hadhumma 'idtaruhumma iicDTaroo هـُمّ َ إضطـَروا

Imperfect

used with modals (must, should, could, want to...

EnglishEgyptian
I might have'ana yimkin 'adtaraacnaa yimkin aacDTar أنا َ يـِمكـِن أضطـَر
We might have'ihna yimkin nidtariicHnaa yimkin niDTar إحنا َ يـِمكـِن نـِضطـَر
You(m) might have'inta yimkin tidtariicnta yimkin tiDTar إنت َ يـِمكـِن تـِضطـَر
You(f) might have'inti yimkin tidtariiicnti yimkin tiDTary إنت ِ يـِمكـِن تـِضطـَري
You(pl) might have'intu yimkin tidtaruiicntoo yimkin tiDTaroo إنتوا يـِمكـِن تـِضطـَروا
He/it(m) might havehuwa yimkin yidtarhuwa yimkin yiDTar هـُو َ يـِمكـِن يـِضطـَر
She/it(f) might havehiya yimkin tidtarhiya yimkin tiDTar هـِي َ يـِمكـِن تـِضطـَر
They might havehumma yimkin yidtaruhumma yimkin yiDTaroo هـُمّ َ يـِمكـِن يـِضطـَروا

Bi-Imperfect

for actions happening now and habitual actions

EnglishEgyptian
I have'ana badtaraacnaa baDTar أنا َ بـَضطـَر
We have'ihna binidtariicHnaa biniDTar إحنا َ بـِنـِضطـَر
You(m) have'inta bitidtariicnta bitiDTar إنت َ بـِتـِضطـَر
You(f) have'inti bitidtariiicnti bitiDTary إنت ِ بـِتـِضطـَري
You(pl) have'intu bitidtaruiicntoo bitiDTaroo إنتوا بـِتـِضطـَروا
He/it(m) haveshuwa biyidtarhuwa biyiDTar هـُو َ بـِيـِضطـَر
She/it(f) haveshiya bitidtarhiya bitiDTar هـِي َ بـِتـِضطـَر
They havehumma biyidtaruhumma biyiDTaroo هـُمّ َ بـِيـِضطـَروا

Ha-Imperfect

for actions that will happen in the future

EnglishEgyptian
I will have'ana hadtaraacnaa haDTar أنا َ هـَضطـَر
We will have'ihna hanidtariicHnaa haniDTar إحنا َ هـَنـِضطـَر
You(m) will have'inta hatidtariicnta hatiDTar إنت َ هـَتـِضطـَر
You(f) will have'inti hatidtariiicnti hatiDTary إنت ِ هـَتـِضطـَري
You(pl) will have'intu hatidtaruiicntoo hatiDTaroo إنتوا هـَتـِضطـَروا
He/it(m) will havehuwa hayidtarhuwa hayiDTar هـُو َ هـَيـِضطـَر
She/it(f) will havehiya hatidtarhiya hatiDTar هـِي َ هـَتـِضطـَر
They will havehumma hayidtaruhumma hayiDTaroo هـُمّ َ هـَيـِضطـَروا