Word details

Word: Aabbar AanAabbar Aan   عـَبّـَر عـَن
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: verb
Thesaurus:time: speed
Usage: regularly

Forms

Aabbar AanAabbar Aan p عـَبّـَر عـَن
yiAabbar AanyiAabbar Aan imp يـِعـَبّـَر عـَن
muAabbirmuAabbir pass مـُعـَبّـِر

Meanings

ENexpressexpress verb

Similar words

MSAabbar AanAabbar Aan verb عـَبّـَر عـَن
EGAibraAibraö noun عـِبر َة
EGm'ebmeeb noun مآب
MSmanbarmanbar noun مـَنبـَر
MS'ibraiicbraö noun إبر َة