Word details

Word: chaleegKalyg  خـَليج
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:environment: water
Usage: occasionally

Forms

chaleegKalyg m خـَليج
chulgaenKulgaen pl خـُلجا َن

Meanings

ENgulfgulf noun

Similar words

MSchaleegKalyg noun خـَليج
MSlagnalagnaö noun لـَجنـَة
EGchalsaanKalSaan adjective خـَلصا َن
MSchaelKael noun خا َل
MSsawlagaanSawlagaan noun صـَولـَجا َن