Word details

Word: diraAdiraA  د ِر َع
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:society: weapons
Usage: occasionally

Forms

diraAdiraA s د ِر َع
dirooAdirwA pl د ِروع
'adraAaaacdraAaö pl أدر َعـَة

Meanings

ENshieldshield noun

Similar words

MSdiraAdiraA noun د ِر َع
MS'adaetaacdaeö noun أدا َة
MSbaeriAbaeriA adjective با َر ِع
EGmaglis 'idaaramaglis iicdaaraö noun مـَجلـِس إدا َر َة
MS'idraakiicdraak noun إدرا َك