Word details

Word: fi 'asraA wa'tfy aacsraA waqt  في أسر َع و َقت
Notes:
Language: Egyptian Arabic
Element: adverb
Thesaurus:time: duration
Usage: occasionally

Forms

fi 'asraA wa'tfy aacsraA waqt  في أسر َع و َقت

Meanings

ENas soon as possibleas soon as possible adverb

Similar words

EGfi 'asraA wa'tfy aacsraA waqt adverb في أسر َع و َقت
MSfi nafs ilwa'tfy nafs iil-waqt adverb في نـَفس ا ِلو َقت
EGfanoos Aarabiyyafanws Aarabiyyaö noun فـَنوس عـَر َبـِييـَة
EGfaree' moosee'ifaryq mwsyqy noun فـَريق موسيقي
EGruchsit siwae'aruKSiö siwaeqaö noun ر ُخصـِة سـِوا َقـَة