Word details

Word: chassKass   خـَسّ
Notes:
Language: Modern Standard Arabic
Element: noun
Thesaurus:food: vegetables
Usage: daily

Forms

chassKass coll خـَسّ
chassaayahKassaayah m خـَسّا َيـَه

Meanings

ENlettucelettuce noun

Similar words

MSchassKass noun خـَسّ
MSsae'ihsaeyciH noun سا َئـِح
MSchasae'irKasaeycir noun خـَسا َئـِر
EGchinae'aKinaeycaö noun خـِنا َئـَة
MSchusaaraKusaaraö noun خـُسا َر َة