Egyptian Arabic Thesaurus

Language:Menu
Section:
Category:

EG'ambeer ilbanzeenaacmbyr iil-banzyn n 
أمبير ا ِلبـَنزين
ENfuel gaugefuel gauge n 
MS'echir ilchatteeKir iil-KaTT n  
آخـِر ا ِلخـَطّ
ENbus terminalbus terminal n  
MS'ishaaraiicshaaraö n 
إشا َر َة ز َحمـَة
ENtraffic lighttraffic light n 
ENtraffic signaltraffic signal n 
MS'ishaarit murooriicshaariö murwr n 
إشا َر ِة مـُرور
ENtraffic lighttraffic light n 
MS'utoobeesuuctwbys n  
أ ُتوبيس
ENbusbus n  
EGbaddaelbaddael n 
بـَدّا َل
ENpedalpedal n 
EGbassbaSS n  
بـَصّ
ENbusbus n  
MSbanzeenbanzyn n  
بـَنزين
ENpetrolpetrol n  
EGbanzeenabanzynaö n  
بـَنزينـَة
ENpetrol stationpetrol station n  
EGbiskeelittabiskylittaö n 
بـِسكيلـِتّـَة
ENbicyclebicycle n 
MStabaediltabaedil n 
تـَبا َد ِل
ENinterchangeinterchange n 
MStaqaatuAtaQaaTuA n 
تـَقا َطـُع
ENcrossroadscrossroads n 
ENintersectionintersection n 
ENjunctionjunction n road
MStaksitaaksy n  
تا َكسي
ENtaxitaxi n  
UScabcab n taxi
EGgadoongadwn n 
جـَدون
ENhandlebarhandlebar n 
EGgaraajgaraaj n  
جـَرا َچ
ENgaragegarage n parking 
MSgaddagaeddaö n 
جا َدّ َة
ENroadroad n main
EGgazooleengaezwlyn n 
جا َزولين
ENpetrolpetrol n  
EGgisrgisr n 
جـِسر
ENbridgebridge n small wooden bridge over water
MSdarraagadarraagaö n 
د َرّا َجـَة
ENbicyclebicycle n 
ENbikebike n bicycle
EGdiriksiyoondiriksiywn n 
د ِر ِكسـِيون
ENsteering wheelsteering wheel n 
MSdeezildyzil n 
ديز ِل
ENdieseldiesel n 
EGrakanrakan v   
ر َكـَن
ENparkpark v a car  
EGraknrakn n 
ر َكن
ENparkingparking n 
EGruchsit siwae'aruKSiö siwaeqaö n  
ر ُخصـِة سـِوا َقـَة
ENdriver's licensedriver's license n  
EGruchsit AarabiyyaruKSiö Aarabiyyaö n  
ر ُخصـِة عـَر َبـِييـَة
ENregistrationregistration n car 
EGzahmit muwaasalaatzaHmiö muwaaSalaat n 
ز َحمـِة مـُوا َصـَلا َت
ENtraffic jamtraffic jam n 
EGsawwae'sawwaeq n  
سـَوّا َق تـَكسي أو مـِكروبا َص
ENdriverdriver n  
MSsayaarasayaaraö n 
سـَيا َر َة
ENcarcar n  
ENvehiclevehicle n 
MSsae'saeq v   
سا َق
ENdrivedrive v   
EGsaeyi'saeyiq part  
سا َيـِق
ENdrivedrive v   
EGsikkasikkaö n 
سـِكّـَة
ENroadroad n  
ENwayway n path 
ENrunnerrunner n track that something slides on
ENtracktrack n eg railway
EGsusatsusat n 
سـُسـَت
ENsuspensionsuspension n car
EGseersyr n  
سير
ENrouteroute n 
MSseeniyyaSyniyyaö n  
صينـِييـَة ميدا َن
ENroundaboutroundabout n road junction 
UScirclecircle n roundabout (road)
MStaree'Taryq n  
طـَريق شا َر ِع
ENroadroad n  
ENpathpath n road 
MStaree'Taryq n  
طـَريق سـِكّـَة
ENwayway n path 
MStaree' saryaATaryq saryaA n 
طـَريق سـَريـَع
UShighwayhighway n 
EGAagalaAagalaö n 
عـَجـَلـَة د َرّا َجـَة
ENbicyclebicycle n 
ENbikebike n bicycle
MSAaddaedAaddaed n  
عـَدّا َد
ENmetermeter n taxi 
EGAarabiyaAarabiyaö n  
عـَر َبـِيـَة ر ُكوب
ENcarcar n  
EGAarabiyaAarabiyaö n  
عـَر َبـِيـَة نـَقل
ENtrucktruck n  
ENlorrylorry n 
ENvanvan n 
EGAarabiyit na'lAarabiyiö naql n 
عـَر َبـِيـِة نـَقل
ENtrucktruck n  
MS'ataraanqaTaraan n 
قـَطـَرا َن
ENtarmactarmac n 
EGkabeenakabynaö n 
كـَبينـَة عـَر َبـِيـَة
ENcabcab n drivers compartment
EGkubrikubry n  
كـُبري
ENbridgebridge n  
ENflyoverflyover n road
MSloohalwHaö n 
لوحـَة عـَر َبـِيـَة
ENlicense platelicense plate n car
EGloorilwry n 
لوري
ENlorrylorry n 
MSmahattit banzeenmaHaTTiö banzyn n 
مـَحـَطّـِة بـَنزين
ENpetrol stationpetrol station n  
ENservice stationservice station n 
MSmatabmaTab n 
مـَطـَب
ENbumpbump n in road
ENpotholepothole n 
MSmakanamakanaö n 
مـَكـَنـَة موتوسيكل
ENmotorcyclemotorcycle n 
MSmaw'afmawqaf n 
مـَوقـَف مـَحـَطّـَة
ENbus terminalbus terminal n  
ENstopstop n eg bus
MSmaw'afmawqaf n 
مـَوقـَف ر َكـَن
ENcar parkcar park n 
ENparkingparking n 
MSmuroormurwr n  
مـُرور
ENtraffictraffic n  
MSmuwaasalaat safirmuwaaSalaat safir n 
مـُوا َصـَلا َت سـَفـِر
ENcoachcoach n bus
EGmootooseeklmwtwsykl n  
موتوسيكل
ENbikebike n motorbike
ENmotorbikemotorbike n  
MSmeekroobusmykrwbuS n  
ميكروبـُص
ENminibusminibus n  
EGnussana'lnuSS naql n 
نـُصّ نـَقل
ENpickup truckpickup truck n 
ENvanvan n 
EGwaseelit ilna'lwasyliö iil-naql n 
و َسيلـِة ا ِلنـَقل
ENvehiclevehicle n 
EGya 'ustahyaa uucsTah expr 
يا َ أ ُسطـَه
ENdriver!driver! expr